Oferta


PRAWO CYWILNE

– udzielanie porad prawnych
– sporządzanie opinii prawnych i ekspertyz
– reprezentacja Klienta przed Sądami
– prowadzenie negocjacji na etapie przed sądowym w sprawach o zapłatę
– sporządzanie pism procesowych takich jak: pozwy, wnioski, apelacje, zażalenia, kasacje
– negocjowanie, sporządzanie i sprawdzanie umów cywilnych np. umowy sprzedaży
–sprawy o zasiedzenie
–sprawy o uwłaszczenie
–sprawy o ustanowienie służebności drogi koniecznej,

–sprawy o ochronę posiadania i własności,
–sprawy o rozgraniczenie,
–sprawy wieczystoksięgowe np. związane z wpisem do księgi wieczystej


PRAWO RODZINNE

– rozwody i separacje
– podział majątku wspólnego małżonków
– sprawy związane z władzą rodzicielską jak ograniczenie i pozbawienie
– regulowanie kontaktów rodzica z małoletnimi dziećmi
– podwyższenie i obniżenie alimentów na rzecz dziecka, alimenty na rzecz małżonka
– przygotowywanie powództw o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa
– przygotowywanie wniosków o ustanowienie kuratora i opiekuna


ODSZKODOWANIA

Kancelaria Adwokacka świadczy również kompleksową i profesjonalną pomoc prawną dotyczącą udzielanych porad prawnych oraz reprezentacji stron w postępowaniu przed Sądem na terenie całego Kraju w następujących niżej wymienionych sprawach odszkodowawczych:

– wypadki komunikacyjne,
– wypadki śmiertelne,
– sprawy związane z uszkodzeniami ciała i uszczerbkiem na zdrowiu,
– szkody na osobie OC,
– sprawy z błędami medycznymi
– wypadki przy pracy,
– wypadki w rolnictwie,
– wypadki losowe,

– odszkodowania za niesłuszne skazanie lub tymczasowe aresztowanie,
– odszkodowania za spóźniony i odwołany lot, zniszczenie i zagubienie bagażu


PRAWO SPADKOWE

– stwierdzenia nabycia spadku na podstawie ustawy i testamentu
–wnioski o dział spadku
– wnioski o zachowek
– sprawy o przyjęcie i odrzucenie spadku z powodu długów spadkowych,
–doradztwo w zakresie spisu inwentarza i wykazu inwentarza
– sprawy dotyczące wydziedziczenia
sprawy o stwierdzenie nieważności testamentu


PRAWO ADMINISTRACYJNE

– reprezentacja Klientów przed organami administracji rządowej i samorządowej oraz Sądami
– zaskarżanie decyzji administracyjnych
– sporządzanie skarg i skarg kasacyjnych
– sporządzanie stosownych pism oraz wniosków
– sporządzanie odwołań od decyzji w postępowaniu administracyjnym,
– sporządzanie opinii prawnych i ekspertyz


PRAWO KARNE

– sporządzanie wszelkiego rodzaju pism procesowych
– sporządzanie prywatnego atu oskarżenia i subsydiarnego aktu oskarżenia
– prowadzenie obrony podejrzanego i oskarżonego w procesie karnym
– prowadzenie obrony obwinionego w procesie karnym wykroczeniowym
– reprezentacja pokrzywdzonych (oskarżycielki posiłkowych)w postępowaniu karnym

 

Sprawy z zakresu prawa karnego:
– wypadki komunikacyjne, wypadki drogowe ze skutkiem śmiertelnym, wypadki drogowe pod wpływem alkoholu lub innego podobnie działającego środka, posiadanie narkotyków i substancji psychotropowych, nieumyślne spowodowanie śmierci, uszczerbek na zdrowiu, bójka, pobicie, kradzież, kradzież z włamaniem, groźby karalne, znęcanie, stalking

Sprawy z zakresu prawa wykroczeń:
– kolizje drogowe, drobna kradzież, prowadzenie pojazdów po użyciu alkoholu lub innego podobnie działającego środka, zakłócanie porządku publicznego zakłócanie ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych

Sprawy z zakresu prawa karnego wykonawczego:
– przerwa w karze, odroczenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie, odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego, wyroki łączne


OBSŁUGA FIRM-PRZEDSIĘBIORCÓW

– doradztwo prawne w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
sprawy o zapłatę pomiędzy Kontrahentami
– reprezentacja Przedsiębiorców na etapie przed sądowym oraz sądowym


RODO

RODO to nic innego jak rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Kancelaria świadczy usługi w zakresie wdrożenia RODO do Państwa Firmy, które obejmują m.in. takie czynności jak:
– przeprowadzenie Audytu wewnętrznego w firmie pod kątem wdrożenia odpowiednich wytycznych w zakresie RODO;
– dokonanie analizy i oceny ryzyka w procesach przetwarzania danych osobowych;
-dokonanie oceny procesów, praktyki i zabezpieczeń stosowanych w Firmie celem zapewnienia zgodności z RODO;
– ocena zabezpieczeń systemów informatycznych;
– dokonanie analizy procesów przetwarzania danych osobowych, kategorii danych osobowych, sposobów przetwarzania danych celem ich dostosowania do wymogów RODO;
– przygotowanie dokumentacji wymaganej przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 m.in. takiej jak:
– polityki bezpieczeństwa;
– rejestru czynności przetwarzania danych osobowych;
– obowiązków informacyjnych;
– rejestru naruszeń danych osobowych;
– umów powierzenia danych osobowych;
– instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych;
– przeprowadzenie szkolenia dla poszczególnych działów Przedsiębiorstwa oraz jego współpracowników i pracowników pod kątem ochrony danych osobowych.

Warto wskazać, iż całość dokumentacji jaka jest wymagana do wdrożenia wytycznych rozporządzenia  przygotowywana jest każdorazowo w sposób indywidualny przy współpracy z Państwem jako Właścicielem danej firmy i ma charakter zindywidualizowany dostosowany do przedmiotu działalności przedsiębiorstwa oraz sposobu jego prowadzenia.

Ponadto, uzyskują Państwo szereg niezbędnych informacji w zakresie praktycznego zastosowania RODO w prowadzonej działalności gospodarczej oraz wszelkie wytyczne pod kątem ochrony danych osobowych.Adwokat Dąbrowa Tarnowska Tarnów