Oferta


PRAWO CYWILNE

Dotyczy szeroko pojętych spraw cywilnych w zakresie doradztwa prawnego oraz świadczenia konkretnych usług, takich jak:

pozwy, wnioski, wnioski dowodowe, pisma procesowe, apelacja, zażalenia, kasacja ( sporządzanie powyższych pism z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego ),
porady prawne( udzielanie poradz zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego ),
opinii prawnych i ekspertyz ( sporządzanie opinii i ekspertyz z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego )
reprezentacja Klienta ( w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych i zabezpieczających, tj.  w zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego )
sprawy o zapłatę ( sporządzanie pozwów i negocjacje na etapie przedsądowym jak i w postępowaniu przed Sądem )
umowa sprzedaży, umowa o dzieło, umowa zlecenia, umowa o świadczenie usług, umowa o dostawę, umowa najmu, umowa dzierżawy, umowa pożyczki, umowa darowizny, umowa spedycji lub przewozu jak również umowy nienazwane ( negocjowanie, sporządzanie i weryfikacja wszelkiego rodzaju umów, w tym umów nie mających charakteru umów gospodarczych )


PRAWO RODZINNE

Dotyczy szeroko pojętych spraw rodzinnych wskazanych poniżej oraz innych z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego:

rozwody i separacje ( z orzeczeniem o winie, bez orzekania o winie, porady związane z rozwodami, przygotowywanie pozwów rozwodowych, uznanie na terenie RP wyroków rozwodowych sądów zagranicznych za skuteczne, reprezentacja strony w postępowaniu przed Sądem )
podział majątkowy małżonków ( przygotowywanie wniosków o podział majątkowy, zawieranie majątkowych umów małżeńskich, porady prawne, reprezentacja strony w postępowaniu przed Sądem)
władza rodzicielska ( przygotowywanie wniosków, porady prawne w zakresie wykonywania władzy rodzicielskiej, ograniczenie władzy rodzicielskiej, pozbawienie władzy rodzicielskiej, reprezentacja strony w postępowaniu przed Sądem )
regulowanie kontaktów rodzica z małoletnimi dziećmi ( przygotowanie wniosków, egzekucja kontaktów z dziećmi, porady prawne, reprezentacja strony w postępowaniu przed Sądem )
alimenty na rzecz dziecka, alimenty na rzecz małżonka ( przygotowanie pozwów, przygotowanie wniosków o podwyższenie i obniżenie alimentów, porady prawne, obowiązek alimentacyjny, reprezentacja strony przed Sądem )
pokrewieństwo i powinowactwo ( przygotowanie powództw o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa )
sprawy z zakresu opieki i kuratora ( przygotowanie wniosków o ustanowienie kuratora i opiekuna )


ODSZKODOWANIA

Kancelaria Adwokacka świadczy również kompleksową i profesjonalną pomoc prawną dotyczącą udzielanych porad prawnych oraz reprezentacji stron w postępowaniu przed Sądem na terenie całego Kraju w następujących niżej wymienionych sprawach odszkodowawczych:

wypadki komunikacyjne,
wypadkami śmiertelne,
uszkodzenia ciała i uszczerbki na zdrowiu,
szkody na osobie OC,
błędy medyczne,
czyny niedozwolone,
wypadki przy pracy,
wypadki w rolnictwie,
wypadki losowe,
odszkodowania za niesłuszne skazanie lub tymczasowe aresztowanie,
spóźniony i odwołany lot.


PRAWO SPADKOWE

Kancelaria świadczy także profesjonalne i kompleksowe usługi prawne w zakresie spraw spadkowych, między innymi takich jak:

nabycie spadku z ustawy ( postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku na podstawie ustawy )
nabycie spadku z testamentu ( postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku na podstawie testamentu )
dział spadku ( sporządzanie wniosku o dział spadku i reprezentacja Klienta w postępowaniu przed Sądem )
zachowek ( sporządzanie pozwu o zachowek, reprezentacja Klienta w postępowaniu przed Sądem )
sprawy o przyjęcie i odrzucenie spadku z powodu długów spadkowych,
spis inwentarza ( sporządzenie wniosku, porady prawne )
sprawy dotyczące wydziedziczenia
sprawy o stwierdzenie nieważności testamentu
sprawy o zniesienie współwłasności ( oraz inne z zakresu prawa spadkowego, w tymporady prawne
dotyczące ogólnych zasaddziedziczenia )


PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

W zakresie procedury Rejestracji Znaku Towarowego w Urzędzie Patentowym w Rzeczpospolitej Polskiej:

rejestracja znaku towarowegow Urzędzie Patentowym RP ( przeprowadzenia wstępnego badania zdolności rejestrowej znaku towarowego (np. logo firmy), przygotowane opinii prawnej w zakresie zdolności rejestrowej znaku towarowego, przygotowanie opinii w zakresie procedury zgłoszenia znaku towarowego, przygotowanie formularza zgłoszeniowego do Urzędu Patentowego oraz niezbędnej dokumentacji, opracowanie kosztorysu związanego z opłatami przy rejestracji do Urzędu Patentowego,sprawowanie kontroli nad terminami związanymi z rejestracją znaku towarowego, przedłużanie okresu ochronnego na znak towarowy, opracowanie kosztorysu w zakresie opłat przy przedłużaniu okresu ochronnego na znak towarowy )


PRAWO ADMINISTRACYJNE

Dotyczy szeroko rozumianych spraw administracyjnych dotyczących osób fizycznych oraz przedsiębiorców, między innymi takich jak:

reprezentacjaKlientów ( zarówno przed organami administracji rządowej i samorządowej, sądami administracyjnymi oraz organami administracji publicznej )
zaskarżanie decyzjiadministracyjnych,
skargi i skargi kasacyjne ( odpowiednio do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz do Naczelnego Sądu Administracyjnego )
pisma i wnioski ( sporządzanie pism i wszelkich wniosków w postępowaniu administracyjnym )
odwołaniaod decyzji w postępowaniu administracyjnym,
opinie prawne ( zakresu prawa administracyjnego materialnego i procedury administracyjnej oraz postępowania egzekucyjnego w administracji )


PRAWO KARNE

Dotyczy spraw z szeroko rozumianego prawa karnego zarówno na etapie sądowym, jak i na etapie postępowania przygotowawczego przed organami ścigania ( Prokuratura, Policja ), tj. w sprawach takich jak:

sprawy z zakresu prawa karnego ( np. wypadki komunikacyjne, wypadki drogowe ze skutkiem śmiertelnym, wypadki drogowe pod wpływem alkoholu lub innego podobnie działającego środka, posiadanie narkotyków i substancji psychotropowych, nieumyślne spowodowanie śmierci, uszczerbek na zdrowiu, bójka, pobicie, kradzież, kradzież z włamaniem, groźby karalne, znęcanie, stalking)
sprawy z zakresu prawa wykroczeniowego ( np. kolizje drogowe, drobna kradzież, prowadzenie pojazdów po użyciu alkoholu lub innego podobnie działającego środka, zakłócanie porządku publicznego zakłócanie ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych )
sprawy z zakresu prawa karnego wykonawczego( np. przerwa w karze, odroczenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie, odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego, wyroki łączne )
sporządzanie wszelkiego rodzaju pism procesowych ( np. zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, apelacja, zażalenia, kasacja, wznowienie postępowania )
sporządzanie prywatnego atu oskarżenia( naruszenie nietykalności cielesnej, zniesławienie, zniewaga, nieumyślne spowodowanie średniego uszczerbku na zdrowiu, spowodowanie lekkiego uszczerbku na zdrowiu )
prowadzenie obrony podejrzanego i oskarżonego w procesie karnym ( dotyczy postępowania przygotowawczego: Policja i Prokuratura oraz postępowania przed Sądem )
prowadzenie obrony obwinionego w procesie karnym wykroczeniowym ( dotyczy czynności wyjaśniających: Policja oraz postępowania przed Sądem )
reprezentacja pokrzywdzonych w postępowaniu karnym ( występowanie w roli pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego, sporządzanie wniosków o naprawienie szkody, sporządzanie wniosków o zadośćuczynienie oraz nawiązkę )

 


OBSŁUGA FIRM-PRZEDSIĘBIORCÓW

Kancelaria Adwokacka świadczy profesjonalne i kompleksowe usługi prawne na rzecz przedsiębiorców. Obsługa ta obejmuje wszystkie bieżące sprawy powstałe w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej, takie jak:

doradztwo prawne ( rozwiązywanie pojawiających się problemów prawnych, doradztwo prawne )
pomoc ( w zakresie prowadzenie działalności gospodarczej )
reprezentacjaKlientów( na etapie postępowania przedsądowego i postępowania przed Sądem )

Przy stałej obsłudze Firm istnieje możliwość ustalenia wynagrodzenia w systemie ryczałtowanym, tj. przy określeniu z góry sumy wynagrodzenia lub systemie godzinowym, tj. przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia w zależności od poświęconego czasu na wykonanie danego zadanie, którego długości nie można oszacować z góry, ewentualnie poprzez rozliczenie się za konkretną sprawę.